informacje ogólne


historia ośrodka TWP w Węgrowie

 

Ośrodek TWP w Węgrowie powstał w 2002 roku. Początkowo w ramach ośrodka działało jedynie Policealne Studium Informatyki. W następnym roku ośrodek wzbogacił swoją ofertę edukacyjną o Policealne Studium Rachunkowości. Obecnie w ośrodku TWP w Węgrowie kształci się ponad 400. słuchaczy na takich kierunkach jak: technik informatyk, technik rachunkowości, technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik architektury krajobrazu oraz technik budownictwa. Ze szczegółami oferty edukacyjnej ośrodka można zapoznać się w sekcji rekrutacja. Ośrodek TWP w Węgrowie dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, w skład której wchodzą między innymi: nowoczesne pracownie komputerowe z rzutnikami multimedialnymi i stałym, szybkim łączem do Internetu, hala sportowa z dwoma siłowniami, strzelnica sportowa, itd. Więcej szczegółów na temat bazy dydaktycznej ośrodka można zdobyć przeglądając informacje i zdjęcia w sekcji baza dydaktyczna.

 

Naszymi atutami są:

Ośrodek TWP w Węgrowie podlega organizacyjnie pod oddział regionalny TWP w Siedlcach.

 

historia oddziału regionalnego TWP w Siedlcach

 

Zarząd Powiatowy TWP w Siedlcach został powołany w 1954 r. i był jednym z pierwszych zarządów w Polsce.

Podstawową działalnością zarządu było:

W roku 1974, w wyniku reformy terytorialnej kraju Zarząd Powiatowy został przekształcony w Zarząd Wojewódzki, a od 1996 r. na wniosek działaczy tewupowskich z Siedlec Zarząd Główny TWP podjął Uchwałę na mocy której powołał z dniem 1 marca 1996 r. Oddział Regionalny TWP w Siedlcach. Towarzystwo, decyzja Sądu Wojewódzkiego, otrzymało osobowość prawną i obecnie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. W roku 2000 został ufundowany Sztandar. Działalność statutowa ukierunkowana jest na prowadzenie szkół dla dorosłych w tym szkół licealnych i policealnych, kursów przygotowujących słuchaczy do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, kursów przygotowujących do matury, kursów BHP i innych. W każdym roku oświatowym kształci się u nas w różnych formach ok. 800 – 1200 słuchaczy. W latach 1995 – 2004 ukończyło je ok. 8450 osób. Zajęcia odbywają się w placówkach szkolnych rozsianych po całym Mazowszu.

TWP zatrudnia średnio od 210 do 260 nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, dużym doświadczeniem zawodowym, zwłaszcza w pracy z ludźmi dorosłymi. Za swoją wytężoną pracę 134. spośród nich zostało wyróżnionych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, na wniosek TWP w Siedlcach, Medalami Edukacji Narodowej. Towarzystwo zapewnia swoim nauczycielom możliwość podwyższania kwalifikacji. Z myślą o nich powstało Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP, w ramach którego prowadzone są kursy kwalifikacyjne np. z języków obcych, doskonalące umiejętności pedagogiczne (np. andragogika), BHP i P.Poż.

Dużą rolę w procesie dydaktycznym stanowią pomoce, które są opracowywane, drukowane i w formie skryptów przekazywane słuchaczom. Pomagają one w samodzielnej nauce, systematyzują nabytą już wiedzę i pozwalają na szybkie jej powtórzenie.

Towarzystwo zapewnia komfortowe warunki nauki. Posiada własną, dobrze wyposażoną bazę lokalową: 9 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, 2 pokoje nauczycielskie, bibliotekę z ponad 1350. woluminami i filmami edukacyjnymi, szatnię, 3 zaplecza sanitarne, 3 pomieszczenia biurowe. Ponadto w trakcie zajęć wykorzystywane są środki audiowizualne i multimedialne.

Towarzystwo prowadzi Klub TWP-ZNP oraz Uniwersytet III Wieku.

Działalność Towarzystwa bardzo wysoko oceniają władze samorządowe i oświatowe. Podstawowe formy oświatowe Zarząd zgłosił do Komisji Akredytacyjnej. Na podstawie wnikliwej analizy dokumentów, Mazowiecki Kurator Oświaty wydał w dniu 15 listopada 2004 r. Akt Akredytacji.

 

Uzyskaliśmy również Certyfikat - Gwarancja Najwyższej Jakości.

 

 

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

 

historia i współczesność TWP w Polsce

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zostało powołane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 5 maja 1950 r. i było z jedną z najważniejszych form oświaty dla dorosłych. Cele statutowe Towarzystwo realizowało poprzez upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki, sztuki, krzewienie wiedzy, szerzenie oświaty i kultury.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest pozarządowym stowarzyszeniem społecznym o bogatej działalności i bogatym dorobku oświatowym. Zrodziło się z potrzeb społecznych i od chwili powstania realizowało systematyczną pracę na rzecz oświaty społeczeństwa polskiego.

TWP działa w 38 oddziałach wojewódzkich i regionalnych prowadząc własny system szkolnictwa wyższego, policealnego, ponadgimnazjalnego i podstawowego.